Cenník lekárskych výkonov neuhrádzaných zdravotnými poisťovňami na základe zákona č. 577/2004, platný na našej ambulancii od 1.1.2020

Vyšetrenie

  

Cena  

A.

Lekárske prehliadky a lekársky posudok – výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti:

1.

na vedenie motorového vozidla

23,- €

2.

pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu

38,- €

3.

pred pobytom v zahraničí, pre let lietadlom a pod.

15,- €

4.

pred prácou a štúdiom v zahraničí

15,- €

5.

pred nástupom na špecializačný kurz

15,- €

6.

pre štúdium (SOU, SŠ, VŠ)

5,- €

7.

prehliadka pracovníkov, ktorí vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti, vrátane vystavenia zdravotného preukazu

15,- €

B.

Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na prácu (na základe platných zákonných noriem)

8.

Preventívna prehliadka (PP) na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby (mimo PP 1x za 24 mesiacov hradenej zdravotnou poisťovňou)

15,- €

9.

Vstupná PP v súvislosti s výkonom povolania

15,- €

10.

Periodická PP v súvislosti s výkonom povolania

15,- €

11.

Výstupná PP v súvislosti s výkonom povolania

15,- €

12.

Mimoriadna PP v súvislosti s výkonom povolania

15,- €

13.

Posúdenie spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta

15,- €

14.

PP pracovníkov, ktorí pracujú podľa osobitných predpisov,
napr. SBS služby

15,- €

C.

Výkony na výslovnú  žiadosť pacienta, alebo iného subjektu

15.

Odborná konzultácia na žiadosť pacienta každých 10 min.

10,- €

16.

Nepovinné očkovanie

10,- €

17.

EKG vyšetrenie s popisom na vlastnú žiadosť pacienta

10,- €

18.

Odbery biologického materiálu ( krv, moč, výtery) na žiadosť pacienta,
alebo v prípade, že odber neindikoval všeobecný lekár /bez žiadanky

5,- €

19.

Laboratórne prístrojové vyšetrenie – CRP, INR, iné POCT vyšetrenie, ak to zdravotná poisťovňa pacienta nehradí - na vlastnú žiadosť

6,- €

20.

TK Holter (24 hod. meranie krvného tlaku) na vlastnú žiadosť

15,- €

21.

Vyšetrenie ABI (ankylobrachiálneho indexu) na žiadosť pacienta

10,- €

22.

Podanie injekcie, ktorú neindikoval všeobecný lekár pre dospelých, s ktorým má pacient uzatvorenú Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

2,- €

23.

Podanie infúzie, ktorú neindikoval všeobecný lekár pre dospelých, s ktorým má pacient uzatvorenú Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

10,- €

24.

Tejping podľa veľkosti tejpovanej plochy

od 10,- €

25.

vyšetrenie skrytého krvácania v stolici (FOB test) na vlastnú žiadosť

10,- €

26

Vyšetrenie nekapitovaného pacienta a pacienta nepoisteného v SR na vlastnú žiadosť

15,- €

D.

Administratívne výkony

27.

Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely

10,- €

28.

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta a pre účely zdravotnej prehliadky v súvislosti s prácou

5,- €

29.

Vystavenie náhradných  tlačív, pri strate a storne PN, pri strate receptu

5,- €

30.

Vystavenie PN pre nepoistených v slovenskej Sociálnej poisťovni

5,- €

31.

Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie - na žiadosť občana

20,- €

32.

Príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hodín od požiadania (nadštandard)

10,- €

33.

Vypísanie lekárskej správy v cudzom  jazyku (anglický, nemecký jazyk)

20,- €

34.

Lekársky nález pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, podľa zákona č. 448/2008 Z.z. na vlastnú žiadosť pacienta

10,- €

35.

Potvrdenie pre políciu spolu s vypísaním tlačiva

10,- €

36.

Potvrdenie pre bytové, sociálne, kozmetické, diétne účely

10,- €

E.

Výkony pre komerčné poisťovne

37.

Správa o zdravotnom stave  pre komerčné poisťovne

20,- €

38.

Bodové ohodnotenie úrazu

20,- €