Cenník lekárskych výkonov neuhrádzaných zdravotnými poisťovňami na základe zákona č. 577/2004, platný na našej ambulancii od 1.1.2020

Vyšetrenie

  

Cena  

A.

Lekárske prehliadky a lekársky posudok – výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti:

1.

na vedenie motorového vozidla

23,- €

2.

pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu

38,- €

3.

pred pobytom v zahraničí, pre let lietadlom a pod.

15,- €

4.

pred prácou a štúdiom v zahraničí

15,- €

5.

pred nástupom na špecializačný kurz

15,- €

6.

pre štúdium (SOU, SŠ, VŠ)

5,- €

7.

prehliadka pracovníkov, ktorí vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti, vrátane vystavenia zdravotného preukazu

15,- €

B.

Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na prácu (na základe platných zákonných noriem)

8.

Preventívna prehliadka (PP) na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby (mimo PP 1x za 24 mesiacov hradenej zdravotnou poisťovňou)

15,- €

9.

Vstupná PP v súvislosti s výkonom povolania

15,- €

10.

Periodická PP v súvislosti s výkonom povolania

15,- €

11.

Výstupná PP v súvislosti s výkonom povolania

15,- €

12.

Mimoriadna PP v súvislosti s výkonom povolania

15,- €

13.

Posúdenie spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta

15,- €

14.

PP pracovníkov, ktorí pracujú podľa osobitných predpisov,
napr. SBS služby

15,- €

C.

Výkony na výslovnú  žiadosť pacienta, alebo iného subjektu

15.

Odborná konzultácia na žiadosť pacienta každých 10 min.

10,- €

16.

Nepovinné očkovanie

10,- €

17.

EKG vyšetrenie s popisom na vlastnú žiadosť pacienta

10,- €

18.

Odbery biologického materiálu ( krv, moč, výtery) na žiadosť pacienta,
alebo v prípade, že odber neindikoval všeobecný lekár /bez žiadanky

5,- €

19.

Laboratórne prístrojové vyšetrenie – CRP, INR, iné POCT vyšetrenie, ak to zdravotná poisťovňa pacienta nehradí - na vlastnú žiadosť

6,- €

20.

TK Holter (24 hod. meranie krvného tlaku) na vlastnú žiadosť

15,- €

21.

Vyšetrenie ABI (ankylobrachiálneho indexu) na žiadosť pacienta

10,- €

22.

Podanie injekcie, ktorú neindikoval všeobecný lekár pre dospelých, s ktorým má pacient uzatvorenú Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

2,- €

23.

Podanie infúzie, ktorú neindikoval všeobecný lekár pre dospelých, s ktorým má pacient uzatvorenú Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

10,- €

24.

Tejping podľa veľkosti tejpovanej plochy

od 10,- €

25.

vyšetrenie skrytého krvácania v stolici (FOB test) na vlastnú žiadosť

10,- €

26

Vyšetrenie nekapitovaného pacienta a pacienta nepoisteného v SR na vlastnú žiadosť

15,- €

D.

Administratívne výkony

27.

Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely

10,- €

28.

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta a pre účely zdravotnej prehliadky v súvislosti s prácou

5,- €

29.

Vystavenie náhradných  tlačív, pri strate a storne PN, pri strate receptu

5,- €

30.

Vystavenie PN pre nepoistených v slovenskej Sociálnej poisťovni

5,- €

31.

Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie - na žiadosť občana

20,- €

32.

Príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hodín od požiadania (nadštandard)

10,- €

33.

Vypísanie lekárskej správy v cudzom  jazyku (anglický, nemecký jazyk)

20,- €

34.

Lekársky nález pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, podľa zákona č. 448/2008 Z.z. na vlastnú žiadosť pacienta

10,- €

35.

Potvrdenie pre políciu spolu s vypísaním tlačiva

10,- €

36.

Potvrdenie pre bytové, sociálne, kozmetické, diétne účely

10,- €

E.

Výkony pre komerčné poisťovne

37.

Správa o zdravotnom stave  pre komerčné poisťovne

20,- €

38.

Bodové ohodnotenie úrazu

20,- €

na základe zákona č. 577/2004, platný na našej ambulancii od 1.4.2015

 

Vyšetrenie

  

Cena  

A.

Lekárske prehliadky a lekársky posudok – výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti:

1.

na vedenie motorového vozidla

20,- €

2.

pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu

35,- €

3.

pred pobytom v zahraničí, pre let lietadlom a pod.

15,- €

4.

pred prácou a štúdiom v zahraničí

15,- €

5.

pred nástupom na špecializačný kurz

15,- €

6.

pre štúdium (SOU, SŠ, VŠ)

5,- €

7.

prehliadka pracovníkov, ktorí vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti, vrátane vystavenia zdravotného preukazu

12,- €

B.

Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na prácu (na základe platných zákonných noriem)

8.

Preventívna prehliadka (PP) na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby (mimo PP 1x za 24 mesiacov hradenej zdravotnou poisťovňou)

15,- €

9.

Vstupná PP v súvislosti s výkonom povolania

15,- €

10.

Periodická PP v súvislosti s výkonom povolania

15,- €

11.

Výstupná PP v súvislosti s výkonom povolania

15,- €

12.

Mimoriadna PP v súvislosti s výkonom povolania

15,- €

13.

Posúdenie spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta

15,- €

14.

PP pracovníkov, ktorí pracujú podľa osobitných predpisov,
napr. SBS služby

15,- €

C.

Výkony na výslovnú  žiadosť pacienta, alebo iného subjektu

15.

Odborná konzultácia na žiadosť pacienta každých 10 min.

10,- €

16.

Komplexné vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky nehradenej zo zdr
avotného poistenia, pred cestou do zahraničia a pod.

10,- €

17.

EKG vyšetrenie s popisom na vlastnú žiadosť pacienta

10,- €

18.

Odbery biologického materiálu ( krv, moč, výtery) na žiadosť pacienta,
alebo v prípade, že odber neindikoval všeobecný lekár /bez žiadanky

5,- €

19.

Laboratórne prístrojové vyšetrenie – CRP, INR, iné POCT vyšetrenie, ak to zdravotná poisťovňa pacienta nehradí – na vlastnú žiadosť

5,- €

20.

TK Holter (24 hod. meranie krvného tlaku) na vlastnú žiadosť

10,- €

21.

Vyšetrenie spirometrické (vyšetrenie pľúc) na vlastnú žiadosť

10,- €

22.

Podanie injekcie, ktorú neindikoval všeobecný lekár pre dospelých, s ktorým má pacient uzatvorenú Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

2,- €

23.

Podanie infúzie, ktorú neindikoval všeobecný lekár pre dospelých, s ktorým má pacient uzatvorenú Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

10,- €

24.

Vyšetrenie hladiny cukru v krvi glukomerom na vlastnú žiadosť

25.

Vyšetrenie skrytého krvácania v stolici (FOB test) na vlastnú žiadosť príp. strata testu

10,- €

26

ABI oscilometrické  vyšetrenie cievného sysému na vlastnú žiadosť

10,- €

27.

Kompletné vyšetrenie nekapitovaného pacienta a cudzinca na vlastnú žiadosť

20,- €

28.

Návšteva v byte na žiadosť pacienta – cestovné za 1 km

1,- €

29.

Návšteva v byte na žiadosť pacienta – komplexné vyšetrenie pacienta

15,- €

30.

Návšteva v byte na žiadosť pacienta – kontrolné vyšetrenie pacienta

10,- €

D.

Administratívne výkony

31.

Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely

10,- €

32.

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely súvisiace s poskytovaním

zdravotnej starostlivosti

2,- €

33.

Vystavenie náhradných  tlačív, pri strate a storne PN, pri strate receptu

5,- €

34.

Vystavenie PN pre EÚ

5,- €

35.

Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie – na žiadosť občana

20,- €

36.

Príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hodín od požiadania (nadštandard)

10,- €

37.

Vypísanie lekárskej správy v cudzom  jazyku (anglický, nemecký jazyk)

20,- €

38.

Lekársky nález pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, podľa zákona č. 448/2008 Z.z.

10,- €

E.

Výkony pre komerčné poisťovne

39.

Správa o zdravotnom stave  pre komerčné poisťovne

20,- €

40.

Bodové ohodnotenie úrazu

20,- €

 

<table border=”1″ cellspacing=”0″ cellpadding=”0″>

  <tr>

    <td width=”20″ valign=”top”>A.</td>

    <td width=”500″><p>Lekárske prehliadky    a lekársky posudok – výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti    na výkon konkrétnej činnosti:</p></td>

    <td width=”80″ align=”right” valign=”top”>€</td>

    <td width=”20″>&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

    <td width=”20″ valign=”top”>1.</td>

    <td width=”500″><p>na vedenie    motorového vozidla</p></td>

    <td width=”80″ align=”right” valign=”top”>20</td>

    <td width=”20″>&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

    <td width=”20″ valign=”top”>2.</td>

    <td width=”500″><p>pre držanie a    nosenie zbraní, zbrojného pasu</p></td>

    <td width=”80″ align=”right” valign=”top”>35</td>

    <td width=”20″>&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

    <td width=”20″ valign=”top”>3.</td>

    <td width=”500″><p>pred    pobytom v zahraničí, pre let    lietadlom a pod</p></td>

    <td width=”80″ align=”right” valign=”top”>15</td>

    <td width=”20″>&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

    <td width=”20″ valign=”top”>4.</td>

    <td width=”500″><p>pred prácou a    štúdiom  v&nbsp;zahraničí</p></td>

    <td width=”80″ align=”right” valign=”top”>15</td>

    <td width=”20″>&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

    <td width=”20″ valign=”top”>5.</td>

    <td width=”500″><p>pred    nástupom na špecializačný kurz</p></td>

    <td width=”80″ align=”right” valign=”top”>15</td>

    <td width=”20″>&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

    <td width=”20″ valign=”top”>6.</td>

    <td width=”500″><p>pre štúdium    (SOU, SŠ, VŠ)</p></td>

    <td width=”80″ align=”right” valign=”top”>5</td>

    <td width=”20″>&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

    <td width=”20″ valign=”top”>7.</td>

    <td width=”500″><p>prehliadka    pracovníkov, ktorí vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti, vrátane    vystavenia zdravotného preukazu</p></td>

    <td width=”80″ align=”right” valign=”top”>12</td>

    <td width=”20″>&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

    <td width=”20″ valign=”top”>B.</td>

    <td width=”500″><p>Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti<br>

    na prácu (na    základe platných zákonných noriem)</p></td>

    <td width=”80″ align=”right” valign=”top”>&nbsp;</td>

    <td width=”20″>&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

    <td width=”20″ valign=”top”>8.</td>

    <td width=”500″><p>preventívna    prehliadka (PP) na žiadosť    fyzickej alebo    právnickej osoby (mimo PP 1x za 24 mesiacov hradenej zdravotnou poisťovňou)</p></td>

    <td width=”80″ align=”right” valign=”top”>15</td>

    <td width=”20″>&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

    <td width=”20″ valign=”top”>9.</td>

    <td width=”500″><p>vstupná PP v    súvislosti s výkonom povolania</p></td>

    <td width=”80″ align=”right” valign=”top”>15</td>

    <td width=”20″>&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

    <td width=”20″ valign=”top”>10.</td>

    <td width=”500″><p>periodická PP v    súvislosti s výkonom povolania</p></td>

    <td width=”80″ align=”right” valign=”top”>15</td>

    <td width=”20″>&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

    <td width=”20″ valign=”top”>11.</td>

    <td width=”500″><p>výstupná PP v    súvislosti s výkonom povolania</p></td>

    <td width=”80″ align=”right” valign=”top”>15</td>

    <td width=”20″>&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

    <td width=”20″ valign=”top”>12.</td>

    <td width=”500″><p>mimoriadna PP v    súvislosti s výkonom povolania</p></td>

    <td width=”80″ align=”right” valign=”top”>15</td>

    <td width=”20″>&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

    <td width=”20″ valign=”top”>13.</td>

    <td width=”500″><p>posúdenie    spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta</p></td>

    <td width=”80″ align=”right” valign=”top”>15</td>

    <td width=”20″>&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

    <td width=”20″ valign=”top”>14.</td>

    <td width=”500″><p>PP    pracovníkov, ktorí pracujú podľa osobitných predpisov,<br>

    napr. SBS služby</p></td>

    <td width=”80″ align=”right” valign=”top”>15</td>

    <td width=”20″>&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

    <td width=”20″ valign=”top”>C.</td>

    <td width=”500″><p>Výkony    na výslovnú  žiadosť pacienta, alebo    iného subjektu</p></td>

    <td width=”80″ align=”right” valign=”top”>&nbsp;</td>

    <td width=”20″>&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

    <td width=”20″ valign=”top”>15.</td>

    <td width=”500″><p>Odborná    konzultácia na žiadosť
pacienta každých 10 min</p></td>

    <td width=”80″ align=”right” valign=”top”>10</td>

    <td width=”20″>&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

    <td width=”20″ valign=”top”>16.</td>

    <td width=”500″><p>komplexné    vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky nehradenej zo zdravotného poistenia, pred    cestou do zahraničia a&nbsp;pod.</p></td>

    <td width=”80″ align=”right” valign=”top”>10</td>

    <td width=”20″>&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

    <td width=”20″ valign=”top”>17.</td>

    <td width=”500″><p>EKG    vyšetrenie s&nbsp;popisom na vlastnú žiadosť pacienta</p></td>

    <td width=”80″ align=”right” valign=”top”>10</td>

    <td width=”20″>&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

    <td width=”20″ valign=”top”>18.</td>

    <td width=”500″><p>odbery    biologického materiálu ( krv, moč, výtery) na žiadosť pacienta,<br>

    alebo v prípade,    že odber neindikoval všeobecný lekár /bez žiadanky</p></td>

    <td width=”80″ align=”right” valign=”top”>5</td>

    <td width=”20″>&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

    <td width=”20″ valign=”top”>19.</td>

    <td width=”500″><p>Laboratórne prístrojové    vyšetrenie – CRP, INR, iné POCT vyšetrenie, ak to zdravotná poisťovňa pacienta    nehradí – na vlastnú žiadosť</p></td>

    <td width=”80″ align=”right” valign=”top”>5</td>

    <td width=”20″>&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

    <td width=”20″ valign=”top”>20.</td>

    <td width=”500″><p>TK Holter (24    hod. meranie TK) na vlastnú    žiadosť</p></td>

    <td width=”80″ align=”right” valign=”top”>10</td>

    <td width=”20″>&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

    <td width=”20″ valign=”top”>21.</td>

    <td width=”500″><p>vyšetrenie    spirometrické (vyšetrenie pľúc) na vlastnú žiadosť</p></td>

    <td width=”80″ align=”right” valign=”top”>10</td>

    <td width=”20″>&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

    <td width=”20″ valign=”top”>22. </td>

    <td width=”500″><p>podanie injekcie,    ktorú neindikoval všeobecný lekár pre dospelých, s&nbsp;ktorým má pacient    uzatvorenú Dohodu o&nbsp;poskytovaní zdravotnej starostlivosti</p></td>

    <td width=”80″ align=”right” valign=”top”>2</td>

    <td width=”20″>&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

    <td width=”20″ valign=”top”>23.</td>

    <td width=”500″><p>podanie infúzie,    ktorú neindikoval všeobecný lekár pre dospelých, s&nbsp;ktorým má pacient    uzatvorenú Dohodu o&nbsp;poskytovaní zdravotnej starostlivosti</p></td>

    <td width=”80″ align=”right” valign=”top”>10</td>

    <td width=”20″>&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

    <td width=”20″ valign=”top”>24.</td>

    <td width=”500″><p>vyšetrenie    hladiny cukru v krvi glukomerom na vlastnú žiadosť</p></td>

    <td width=”80″ align=”right” valign=”top”>&nbsp;</td>

    <td width=”20″>&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

    <td width=”20″ valign=”top”>25.</td>

    <td width=”500″><p>vyšetrenie    skrytého krvácania v&nbsp;stolici (FOB test) na vlastnú žiadosť príp. strata    testu</p></td>

    <td width=”80″ align=”right” valign=”top”>5</td>

    <td width=”20″>&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

    <td width=”20″ valign=”top”>26.</td>

    <td width=”500″><p>kompletné vyšetrenie nekapitovaného pacienta.a cudzinca na vlastnú žiadosť</p></td>

    <td width=”80″ align=”right” valign=”top”>20</td>

    <td width=”20″>&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

    <td width=”20″ valign=”top”>27.</td>

    <td width=”500″><p>návšteva    v&nbsp;byte na žiadosť pacienta – cestovné za 1 km</p></td>

    <td width=”80″ align=”right” valign=”top”>1</td>

    <td width=”20″>&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

    <td width=”20″ valign=”top”>28.</td>

    <td width=”500″><p>Návšteva    v&nbsp;byte na žiadosť pacienta – komplexné vyšetrenie pacienta </p></td>

    <td width=”80″ align=”right” valign=”top”>15</td>

    <td width=”20″>&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

    <td width=”20″ valign=”top”>29.</td>

    <td width=”500″><p>Návšteva    v&nbsp;byte na žiadosť pacienta – kontrolné vyšetrenie pacienta </p></td>

    <td width=”80″ align=”right” valign=”top”>10</td>

    <td width=”20″>&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

    <td width=”20″ valign=”top”><p>D.</p></td>

    <td width=”500″><p>Administratívne    výkony</p></td>

    <td width=”80″ align=”right” valign=”top”>€</td>

    <td width=”20″>&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

    <td width=”20″ valign=”top”><p>30.</p></td>

    <td width=”500″><p>vystavenie    potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely</p></td>

    <td width=”80″ align=”right” valign=”top”>10</td>

    <td width=”20″>&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

    <td width=”20″ valign=”top”><p>31.</p></td>

    <td width=”500″><p>výpis zo    zdravotnej dokumentácie na vlastnú    žiadosť pacienta</p></td>

    <td width=”80″ align=”right” valign=”top”>5</td>

    <td width=”20″>&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

    <td width=”20″ valign=”top”><p>32.</p></td>

    <td width=”500″&
gt;<p>vystavenie    náhradných  tlačív, pri strate a    storne PN, pri strate receptu</p></td>

    <td width=”80″ align=”right” valign=”top”>5</td>

    <td width=”20″>&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

    <td width=”20″ valign=”top”><p>33.</p></td>

    <td width=”500″><p>vystavenie PN    pre EÚ</p></td>

    <td width=”80″ align=”right” valign=”top”>5</td>

    <td width=”20″>&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

    <td width=”20″ valign=”top”><p>34.</p></td>

    <td width=”500″><p>vystavenie    posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie – na žiadosť občana</p></td>

    <td width=”80″ align=”right” valign=”top”>20</td>

    <td width=”20″>&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

    <td width=”20″ valign=”top”><p>35.</p></td>

    <td width=”500″><p>príplatok za    administratívny výkon s&nbsp;vyhotovením do 24 hodín od požiadania    (nadštandard)</p></td>

    <td width=”80″ align=”right” valign=”top”>10</td>

    <td width=”20″>&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

    <td width=”20″ valign=”top”><p>36.</p></td>

    <td width=”500″><p>vypísanie lekárskej    správy v&nbsp;cudzom  jazyku (anglický,    nemecký jazyk)</p></td>

    <td width=”80″ align=”right” valign=”top”>20</td>

    <td width=”20″>&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

    <td width=”20″ valign=”top”><p>37.</p></td>

    <td width=”500″><p>lekársky nález    pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, podľa zákona 448/2008 Z.z.</p></td>

    <td width=”80″ align=”right” valign=”top”>10</td>

    <td width=”20″>&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

    <td width=”20″ valign=”top”><p>E.</p></td>

    <td width=”500″><p>Výkony pre komerčné poisťovne</p></td>

    <td width=”80″ align=”right” valign=”top”>&nbsp;</td>

    <td width=”20″>&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

    <td width=”20″ valign=”top”><p>38.</p></td>

    <td width=”500″><p>správa o    zdravotnom stave  pre    komerčné poisťovne</p></td>

    <td width=”80″ align=”right” valign=”top”>20</td>

    <td width=”20″>&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

    <td width=”20″ valign=”top”><p>39.</p></td>

    <td width=”500″><p>bodové    ohodnotenie úrazu</p></td>

    <td width=”80″ align=”right” valign=”top”>20</td>

    <td width=”20″>&nbsp;</td>

  </tr>

</table>