Cenník lekárskych výkonov neuhrádzaných zdravotnými poisťovňami na základe zákona č. 577/2004, platný na našej ambulancii od 1.4.2015

Vyšetrenie

  

Cena  

A.

Lekárske prehliadky a lekársky posudok – výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti:

1.

na vedenie motorového vozidla

20,- €

2.

pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu

35,- €

3.

pred pobytom v zahraničí, pre let lietadlom a pod.

15,- €

4.

pred prácou a štúdiom v zahraničí

15,- €

5.

pred nástupom na špecializačný kurz

15,- €

6.

pre štúdium (SOU, SŠ, VŠ)

5,- €

7.

prehliadka pracovníkov, ktorí vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti, vrátane vystavenia zdravotného preukazu

12,- €

B.

Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na prácu (na základe platných zákonných noriem)

8.

Preventívna prehliadka (PP) na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby (mimo PP 1x za 24 mesiacov hradenej zdravotnou poisťovňou)

15,- €

9.

Vstupná PP v súvislosti s výkonom povolania

15,- €

10.

Periodická PP v súvislosti s výkonom povolania

15,- €

11.

Výstupná PP v súvislosti s výkonom povolania

15,- €

12.

Mimoriadna PP v súvislosti s výkonom povolania

15,- €

13.

Posúdenie spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta

15,- €

14.

PP pracovníkov, ktorí pracujú podľa osobitných predpisov,
napr. SBS služby

15,- €

C.

Výkony na výslovnú  žiadosť pacienta, alebo iného subjektu

15.

Odborná konzultácia na žiadosť pacienta každých 10 min.

10,- €

16.

Komplexné vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky nehradenej zo zdravotného poistenia, pred cestou do zahraničia a pod.

10,- €

17.

EKG vyšetrenie s popisom na vlastnú žiadosť pacienta

10,- €

18.

Odbery biologického materiálu ( krv, moč, výtery) na žiadosť pacienta,
alebo v prípade, že odber neindikoval všeobecný lekár /bez žiadanky

5,- €

19.

Laboratórne prístrojové vyšetrenie – CRP, INR, iné POCT vyšetrenie, ak to zdravotná poisťovňa pacienta nehradí - na vlastnú žiadosť

5,- €

20.

TK Holter (24 hod. meranie krvného tlaku) na vlastnú žiadosť

10,- €

21.

Vyšetrenie spirometrické (vyšetrenie pľúc) na vlastnú žiadosť

10,- €

22.

Podanie injekcie, ktorú neindikoval všeobecný lekár pre dospelých, s ktorým má pacient uzatvorenú Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

2,- €

23.

Podanie infúzie, ktorú neindikoval všeobecný lekár pre dospelých, s ktorým má pacient uzatvorenú Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

10,- €

24.

Vyšetrenie hladiny cukru v krvi glukomerom na vlastnú žiadosť

25.

Vyšetrenie skrytého krvácania v stolici (FOB test) na vlastnú žiadosť príp. strata testu

10,- €

26

ABI oscilometrické  vyšetrenie cievného sysému na vlastnú žiadosť

10,- €

27.

Kompletné vyšetrenie nekapitovaného pacienta a cudzinca na vlastnú žiadosť

20,- €

28.

Návšteva v byte na žiadosť pacienta – cestovné za 1 km

1,- €

29.

Návšteva v byte na žiadosť pacienta – komplexné vyšetrenie pacienta

15,- €

30.

Návšteva v byte na žiadosť pacienta – kontrolné vyšetrenie pacienta

10,- €

D.

Administratívne výkony

31.

Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely

10,- €

32.

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely súvisiace s poskytovaním

zdravotnej starostlivosti

2,- €

33.

Vystavenie náhradných  tlačív, pri strate a storne PN, pri strate receptu

5,- €

34.

Vystavenie PN pre EÚ

5,- €

35.

Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie - na žiadosť občana

20,- €

36.

Príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hodín od požiadania (nadštandard)

10,- €

37.

Vypísanie lekárskej správy v cudzom  jazyku (anglický, nemecký jazyk)

20,- €

38.

Lekársky nález pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, podľa zákona č. 448/2008 Z.z.

10,- €

E.

Výkony pre komerčné poisťovne

39.

Správa o zdravotnom stave  pre komerčné poisťovne

20,- €

40.

Bodové ohodnotenie úrazu

20,- €